Jqk09100
Jana Morgan Herman

Consultant

Jana Morgan Herman

▪️ Đại diện khu vực Châu Á của Hội đồng Montessori Quốc tế – IMC;

▪️ Đồng Sáng lập & Quản lý Liên minh Montessori tại Kentucky, 2016 – nay;

▪️ Giám đốc Kenwood Montessori, 2015 – nay;

▪️ Cố vấn Nghiên cứu hành động, St Catherine University, 2014 – nay;

▪️ Hội đồng Tư vấn Biên tập Montessori Life, 2015 – nay;

▪️ Giảng viên tại:

+ Teacher Trainer Center for Guided Montessori Studies (MACTE/CGMS), 2001 – nay;

+ Montessori Teacher Education Center – SFBA (MACTE/AMS), 2001 – nay;

+ Center for Guided Montessori Studies (một chương trình có chứng nhận MACTE);

+ Trung tâm Montessori Teacher Education – San Francisco Bay Area, ở Pensacola và Hong Kong (một chương trình có chứng nhận MACTE);

▪️ Thạc sỹ Giáo dục Montessori, loại Xuất sắc, St. Catherine University;

▪️ Cố vấn giáo dục, Casa Dei Piccioni