Jqk09100

BAN CỐ VẤN

Phạm Hoài Thu

Phạm Hoài Thu

Education consultant

Đặng Thu Trang

Đặng Thu Trang

Prepared Environment Consultant

BAN GIÁM HIỆU

Đinh Thị Minh Nga

Đinh Thị Minh Nga

School Board President

Nguyễn Trà My

Nguyễn Trà My

Phó Hiệu trưởng Phụ trách Chuyên môn; Tổ trưởng chuyên môn khối 3-6

Phạm Phương Anh

Phạm Phương Anh

Giáo viên Montessori; Tổ trưởng chuyên môn khối 0-3; Giáo viên chủ nhiệm

GIÁO VIÊN

Phạm Phương Anh

Phạm Phương Anh

Giáo viên Montessori; Tổ trưởng chuyên môn khối 0-3; Giáo viên chủ nhiệm

Đỗ Minh Khuê

Đỗ Minh Khuê

Giáo viên Montessori Quốc tế - Giáo viên chủ nhiệm

Trần Thị Truyền

Trần Thị Truyền

Giáo viên Montessori - Giáo viên chủ nhiệm

Đặng Ngọc Anh

Đặng Ngọc Anh

Giáo viên chủ nhiệm - Giáo viên Montessori Quốc tế

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Giáo viên Montessori - Giáo viên chủ nhiệm

Ielham Higgins

Ielham Higgins

Montessori lead teacher

Adelina Basallo

Adelina Basallo

Montessori lead teacher

Margareth P. Nawew

Margareth P. Nawew

Montessori lead teacher

Cao Thị Thêu

Cao Thị Thêu

Giáo viên Montessori Quốc tế

Trần Minh Ngọc

Trần Minh Ngọc

Giáo viên Montessori Quốc tế

Đào Thị Hồng Yến

Đào Thị Hồng Yến

Giáo viên Montessori Quốc tế

Lê Thị Huyền

Lê Thị Huyền

Giáo viên Montessori Quốc tế

Trần Thị Thu Thanh

Trần Thị Thu Thanh

Giáo viên Montessori Quốc tế

Ngàn Hoàng Nhung

Ngàn Hoàng Nhung

Giáo viên Montessori

Hoàng Thị Hồng Cúc

Hoàng Thị Hồng Cúc

Giáo viên Montessori

Hoàng Thị Đào

Hoàng Thị Đào

Giáo viên Montessori

Bùi Thị Huyền

Bùi Thị Huyền

Giáo viên Montessori

Nguyễn Thị Dáng

Nguyễn Thị Dáng

Giáo viên Montessori

Đỗ Thị Lý

Đỗ Thị Lý

Giáo viên Montessori

Hà Thị Thục Anh

Hà Thị Thục Anh

Giáo viên Montessori

Lưu Bình Thủy

Lưu Bình Thủy

Giáo viên Montessori