Jqk09100
Phạm Hoài Thu

Education consultant

Phạm Hoài Thu

Giáo viên Montessori Quốc tế Level 3-6, chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ AMS và Tổ chức Kiểm định chất lượng Đào tạo giáo viên Montessori Quốc tế MACTE;

Giáo viên Montessori Quốc tế Level 3-6, chứng nhận bởi Viện Montessori Hoa Kỳ MIA;

Hoàn thành Khóa đào tạo Lý thuyết và Thực hành Giáo viên Montessori Quốc tế Level 0-3, Viện Montessori Hoa Kỳ MIA;

Đang theo học Khóa đào tạo Giáo viên Montessori Quốc tế Level 6-9, North American Montessori Centre – NAMC.

Founder Hệ thống Trường Liên cấp Maya, 2019;

Founder Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam VMAT, 2016;

Founder Hệ thống Mầm non Tổ chim Casa Dei Piccioni, 2016;

Founder Flying Fingers School, 2014.