Jqk09100
Đặng Thu Trang

Prepared Environment Consultant

Đặng Thu Trang

KINH NGHIỆM

  • Cố vấn thực địa trong khóa đào tạo Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6 chứng nhận bởi International Montessori Council (IMC) và The Montessori Acceretation Council for Teacher Education (MACTE)
  • Giảng viên Montessori tại các khóa đào tạo Giáo viên Montessori cấp độ 3-6 và 0-3 ở Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam VMAT
  • Chủ Xưởng Thủ công Mỡ, 2018-nay; – Art Director, Hanvico, 2010-2014;
  • Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montesosri Việt Nam VMAT, 2016-nay;
  • Phó Hiệu trưởng Flying Finger School, 2016-2017

HỌC VẤN

  • Thạc sỹ ngành Thiết kế, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
  • Cử nhân ngành Thiết kế Thời trang, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;
  • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, Applied Montessori, USA;
  • Giáo viên Montessori quốc tế cấp độ 3-6, chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa kỳ AMS và Hội đồng Kiểm định chất lượng đào tạo giáo viên Montessori MACTE;
  • Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ 0-3, MTP of US.